Steam comunei Gălănești

Comuna Gălănești

site-ul comunei Gălănești, județul Suceava

Primăria

Conducere

Organigramă

Informații de interes public

Lista documentelor de interes public gestionate de primărie

Declarații de avere, declarații de interese

Venituri salariale

Buget

Buget

Execuție bugetară

Situații financiare

Investiții locale

Urbanism

Certificate de urbanism

Autorizații contrucție

Registrul local al spațiilor verzi

Formulare tipizate

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

Consiliul local

Consilieri locali

Regulament de funcționare

Ĺžedințele Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local

Proiecte supuse dezbaterii publice

Comuna Gălăneşti

Ştiri/Anunţuri

Publicaţie de vânzare - 29.08.2011 12:15

Subsemnata, Hurjui Domnica, executor fiscal, posesor al legitimaţiei şi ştampilei nr. 2 emisă de către Comuna Gălăneşti, având în vedere Titlul executoriu şi Somaţia nr. 2/425 din 06.08.2008, procesul verbal de sechestru nr. 1579 din 19.06.2009 emise de către Comuna Gălăneşti, încheierea nr. 3883 din 11.03.2010 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Rădăuţi, jud. Suceava, prin care se dispune întabularea dreptului de ipotecă, în favoarea Comunei Gălăneşti asupra imobilului cu nr. cadastral 30218 şi nr. topografic 531/1, înscris în cartea CF 30218, având ca proprietari Flat Ford International Limited.

Tinând cont ca debitorul Flat Ford International Limited cu sediul in Britsh Virgin Island, figurează în evidenţele fiscale la data de 21.07.2011 cu restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale, în suma de 122.269 lei RON, conform titlului executoriu şi somatiei nr. 1638/21.07.2011, sume care nu s-au achitat şi nici nu s-a facut dovada platii acestora.

Prin prezenta publicaţie de vânzare se aduce la cunoştinţa publică faptul că în ziua de 12.09.2011, ora 12, va avea loc la sediul Comunei Gălăneşti, judetul Suceava, scoaterea la vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil teren intravilan în suprafaţă de 8.245 mp, nr. top. 53111, înscris în CF 30218 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 3193), proprietar Flat Ford International Limited cu sediul in Britsh Virgin Island.

Preţul de începere a licitatiei este de 145.000 lei RON sau cel mai mare pret din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior celui de evaluare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie vor depune pâna la termenul de vânzare o cautiune reprezentând 10% din pretul de începere a licitatiei.

Prin prezenta, sunt somati toti cei care pretind vreun drept de chirie, privilegiu sau ipotecă să le aduca la cunostinţă executorului fiscal înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sanctiunea de a nu li se mai lua în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost afisată în locurile prevăzute de art. 162, alin. 2 din OG. 92/2003 actualizată.

© 2011 - 2014 Johny. Toate drepturile rezervate. Site susţinut de CodeIASI Solution  CodeIASI Solution